Istorija

1994 m. mokykla savo veiklą pradėjo kaip Jaunojo kario būrelis. 2005 m. įsteigta Jaunojo kario mokykla „Lūšiukai“. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla pertvarkyta iš neformaliojo ugdymo įstaigos į bendrojo ugdymo mokyklą, vykdančią pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo, kartu su Teisės ir karybos pagrindų mokymu, programas (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-18) ir savo veiklą grindžia sausumos kadetų ugdymo sistema. 2013 m. mokykla pavadinta Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla, o 2015 m. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi. Tai vienintelis Lietuvoje licėjus savo veiklą grindžiantis Sausumos kadetų ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1586. Sampratoje III dalies 6 punktas nurodo, jog Sausumos kadetų mokykloje kadetai mokosi ne tik pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (5-12 klasės), bet dar teisės ir karybos programas ir įgyja teisės ir karybos pagrindus.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus steigėjai – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija  ir Kauno miesto savivaldybė.

Kadetų licėjuje mokosi mokiniai ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų

Ugdomoji veikla Kadetų licėjuje vykdoma nuo 8.00 val. iki 19.00 val.

Kadetų licėjus dirba penkias dienas per savaitę, šeštadieniais, vadovaujantis Sausumos kadetų samprata, organizuojami praktiniai  – kariniai žygiai. Vadovaujantis Sausumos kadetų samprata, suderinta Licėjaus taryboje (Licėjaus tarybos 2018 m. birželio 7 d. posėdžio protokolas Nr. 4-15) ir patvirtinta direktoriaus 2018 m.  birželio 8  d. Nr. 1–198 dienotvarkė:

Laikas Veikla
7.20-7.40 Pusryčiai (gyvenantiems bendrabutyje)
7.45-8.00 Rikiuotė. Vėliavos pakėlimas (pirmadieniais)
8.00-8.45 1 pamoka
8.55-9.40 2 pamoka
9.40-9.50 Pusryčiai (5-8 klasėms)
9.50-10.35 3 pamoka
10.35-10.45 Pusryčiai (I-IV gimnazijos klasėms)
10.45-11.30 4 pamoka
11.30-11.50 Pietūs (5-8 klasėms) Mankšta (I-IV gimnazijos klasėms)
11.50-12.35 5 pamoka
12.35-12.55 Pietūs (I-IV gimnazijos klasėms) Mankšta (5-8 klasėms)
12.55-13.40 6 pamoka
13.40-14.00 Pertrauka
14.00-14.45 7 pamoka (I-IV gimnazijos klasėms)
14.10-14.55 Karybos pagrindai  (5-8 klasėms)
15.05-15.50 Karybos pagrindai  (5-8 klasėms)

Pasirenkamieji būreliai (I-IV gimnazijos klasėms)

16.00-16.45 Saviruoša (5-8 klasėms ;I-IV gimnazijos klasėms)
16.55-17.40 Sportiniai užsiėmimai (5-8 ir I-IV gimnazijos klasėms)
17.50-18.35 Sportiniai užsiėmimai (5-8 ir I-IV gimnazijos klasėms)
19.00-19.20 Vakarienė (gyvenantiems bendrabutyje)
21.00 Naktipiečiai (gyvenantiems bendrabutyje)
Penktadienis
13.50 Rikiuotė. Vėliavos nuleidimas

Licėjus, įgyvendindamas Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas, sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas.
Licėjuje veikia neformaliojo ugdymo skyrius. Kiekvienas mokinys kasdieną turi galimybę turėti fizinio pasirengimo užsiėmimus nemažiau kaip po 1 valandą licėjaus erdvėse (bokso, treniruoklių, savigynos, alpinizmo ir sporto salėse). Neformaliojo ugdymo užsiėmimus licėjuje lanko visi mokiniai.
Licėjus, siekdamas nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, formalųjį ugdymo turinį susieja su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis mokinių pasiekimams gilinti, taiko aktyvius mokymo (si) metodus, integruotas veiklas pamokoje.
Mokiniui pažintinė, kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Veikla siejama ne tik su licėjaus ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik licėjuje, bet ir kitose aplinkose (muziejuose, atviros prieigos centruose, institucijų partnerių edukacinėse erdvėse, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir t.t.)
Socialinės patirties ugdymas Kadetų licėjuje pagrįstas Sausumos kadetų ugdymo samprata, suvokiamas kaip šūkio „Tėvynės labui!“ praktinis įgyvendinimas, pilietiškumo stiprinimas mokinių įsipareigojimu.

Kadetai turi savo simboliką – vėliavą, priesaiką, garbės kodeksą, uniformą.
Kadetų licėjuje besimokantys mokiniai, kryptingai pasirenka tolesnes studijas : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Mykolo Riomerio universitete, profesinėje karo tarnyboje, kitas aukštąsias mokyklas, kolegijas.
Licėjuje daug dėmesio skiriama prevencinei veiklai bei mokinių užimtumui. Kiekvienais metais Kadetų licėjus dalyvauja Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurse. Gautos lėšos panaudojamos vaikų ir jaunimo dieninių ir stacionarių stovyklų organizavimui. Stacionarios stovyklos vyksta– Ugniagesių gelbėtojų, Pasieniečių, Lietuvos Policijos mokyklose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.