Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos sustatytos eilėmis.
Aš esu pasaulio išmintis,
Knygose pagauta ir jums jose parengta,
Aš esu atviros durys.

Įženki…

Bibliotekos vedėja Ilona Šeškuvienė
Tel. nr. +370 609 95 006.

Darbo laikas:

I – IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
V nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka: nuo 12.30 val. iki 13.15 val.

Naudojimosi biblioteka taisyklės.
Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais tvarka.
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas.
Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai.
Rekomenduojamų knygų sąrašas pagal klases.

Biblioteka yra neatskiriama ugdymo proceso dalis, nes teikia edukacines bei informacines paslaugas.. Biblioteka užsako ir mokytojams bei mokiniams išdalina vadovėlius, reikiamą literatūrą, atsako į bibliografines – informacines užklausas, moko informacinio raštingumo, padeda susirasti reikalingą informaciją enciklopedijose, žinynuose ir t.t. Informuoja apie naujai gautus leidinius.
Savo veikla biblioteka padeda įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus ir uždavinius, sudaro sąlygas mokyti ir mokytis, ieškoti, rinkti, sisteminti, apibendrinti bei panaudoti gautą informaciją savo siekiams įgyvendinti.
Bibliotekos knygų fonde yra 13374 egzemplioriai.

Abonemento skyriuje rasite:

– enciklopedijų,
– enciklopedinių žinynų,
– žodynų,
– mokomųjų kompiuterinių programų.

Bibliotekos lankytojai turi galimybę:

– naudotis skaitykla, kurioje yra 10 darbo vietų,
– naudotis 4 kompiuteriais su prieiga prie interneto,
– susirastą informaciją įsirašyti į informacinę laikmeną,
– teikiamos spausdinimo ir kopijavimo paslaugos,
– gauti atsakymus į bibliografines užklausas,
– skaitykloje vesti pamokas ir kitus užsiėmimus,
– dalyvauti bibliotekos renginiuose.

Bibliotekoje galite skaityti šiuos periodinius leidinius:

„Karys“, „Policija“, „Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“, „Muzikos barai“, „Metai“, „Kelionė su Bernardinais lt“, „Naujasis židinys“, „Knygų aidai“, „Aplinka“.

Vadovėlių duomenų bazė.
Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija.
Vidurinio ugdymo bendrosios programos.
Lietuvių klasikinės literatūros antologija.

Bibliotekoje sukaupta įvairios informacijos apie įvairias profesijas, galimybes jas įsigyti ir mokymosi sąlygos. Informacija prieinama mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

Elektroninių leidinių bibliotekos:

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei.
Paramos vaikui centro rekomenduojami ir leidžiami leidiniai.
Tinklaraščio „Pozityvi tėvystė“ biblioteka.
Narkotikų kontrolės departamento (NKD) informacinė medžiaga.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos leidiniai.
Lietuvos vartotojų instituto leidiniai.
Lietuvos gamtos fondo leidiniai.
Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
Metodinės svetainės „Kompetencijų ugdymas“ biblioteka.

Elektroniniai žodynai:

Sinonimų žodynas.
Rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų žodynas.
Vietovardžių žodynas
Lietuvių-lenkų ir lenkų-lietuvių kalbų žodynas.
Žemaičių – lietuvių kalbų žodynas.
Lietuvių – įvairių kalbų žodynai.

Informacija atnaujinta: 2018.10.29