Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel. numeris: 8 671 19059,
El. p.: loreta.vosyle@gmail.com
Kabinetas: 315


Funkcijos:
– Kadetų licėjaus įstatų, vidaus tvarkos taisyklių rengimas ir jų įgyvendinimas ir priežiūra;
– Kadetų licėjaus pedagogo, klasės vadovo, instruktoriaus pareigybių aprašų rengimas;
– elektroninio dienyno „TAMO“ sistemos administravimas ir kontrolė;
– formaliojo ugdymo ir organizuojamų licėjaus veiklų tvarkaraščio sudarymas;
– karybos pagrindų integravimo į mokomuosius dalykus koordinavimas;
– Kadetų licėjaus tarybos kuravimas;
– metodinės tarybos veiklos kuravimas;
– pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo organizavimas;
– vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo organizavimas;
– „PUPP“ ir brandos egzaminų organizavimas bei vykdymas kadetų licėjuje;
– mokinių priėmimo komisijos į Kadetų licėjų veiklos organizavimas ir priežiūra;
– darbas su duomenų perdavimo sistema „KELTAS“;
– standartizuotų testų organizavimas ir vykdymas Kadetų licėjuje;
– duomenų pateikimas Švietimo valdymo informacinėje sistemoje;
– mokymosi pasiekimų pažymėjimų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų ir pažymėjimų išdavimas bei apskaita;
– duomenų pateikimas „STRAPIS“ informacinėje sistemoje;
– matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų, socialinių mokslų metodinių grupių veiklos koordinavimas: kuruojamų metodinių grupių mokytojų metodinės veiklos koordinavimas, ugdomasis inspektavimas, konkursų, olimpiadų organizavimas;
– Kadetų licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo „IQES“ online sistemoje koordinavimas;
– vadovų, pavaduotojų ugdymui ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo perspektyvinės programos ir plano sudarymas, koordinavimas, ataskaitų rengimas;
– mokytojų pavadavimo koordinavimas, mokymuose namuose, pavienio mokymosi koordinavimas.