Ugdymo organizavimas 5 – 8, I – IV gimnazijos klasėse 2022 – 2023 m. mokslo metai.
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 01 d.
Ugdymo proceso trukmė 5 – 8, I – III g. kl. mokiniams – 185 ugdymo diena, IV g. kl. mokiniams – 180 ugdymo dienos.

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens2022-10-312022-11-04
Žiemos (Kalėdų)2022-12-272023-01-06
Žiemos2023-02-132023-02-17
Pavasario (Velykų)2023-04-112023-04-14

Licėjus, įgyvendindamas pagrindinio ugdymo programą, ugdymo procesą skirsto trimestrais. Trimestrų laikotarpiai suderinta Licėjaus taryboje (Licėjaus tarybos 2018 m. birželio 7 d. posėdžio protokolas Nr. 4-15), patvirtinta direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1-197:

Trimestrų trukmė / trimestrai Prasideda Baigiasi
1 trimestras 2022-09-01 2022-11-30
2 trimestras 2022-12-01 2023-02-28
3 trimestras 2023-03-01 2023-06-22

Licėjus, įgyvendindamas pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, ugdymo procesą skirsto pusmečiais. Pusmečių trukmė suderinta Licėjaus taryboje (Licėjaus tarybos 2021 m. birželio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 4-4), patvirtinta Licėjaus direktoriaus pavaduotojos ugdymui, atliekančios direktoriaus funkcijas 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1-101.:

Pusmečių trukmė/pusmečiai Prasideda Baigiasi
1 pusmetis 2022-09-012023-01-25
2 pusmetis: I – II g. kl.2023-01-262023-06-22
2 pusmetis: III g. kl. 2023-01-262023-06-15
2 pusmetis: IV g. kl. 2023-01-26 2023-06-01

Kadetų licėjus dirba penkias dienas per savaitę, šeštadieniais, vadovaujantis Sausumos kadetų samprata, organizuojami praktiniai – kariniai žygiai.
Kadetų licėjuje pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min. Kadetų licėjus skiria maksimalų pamokų skaičių per dvejus metus, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose, dalykų bendrosiose programose numatytiems pasiekimams pasiekti.
Kadetų licėjaus direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus direktorius informuoja dalininkus (Kauno m. savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį ir ŠMSM įgaliotą asmenį).

Jei lauko oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Kadetų licėjų gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Ugdymo procesas, atvykusiems į Kadetų licėjų mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į Kadetų licėjų, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Kadetų licėjaus internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Dienynuose žymimos datos ir įrašoma „Pamokos nevyko dėl šalčio“.

Licėjuje ugdomoji veikla vyksta pagal dienotvarkę, vadovaujantis Sausumos kadetų samprata, suderinta Licėjaus taryboje (Licėjaus tarybos 2021 m. birželio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 4-4) ir patvirtinta Licėjaus direktoriaus pavaduotojos ugdymui, atliekančios direktoriaus funkcijas 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-103:

Laikas Veikla
07:30 – 08:15 Tikslinės konsultacijos
08:15 – 08:30 Rikiuotė. Vėliavos pakėlimas (I)
08:15 – 08:30Pramankšta (II – V)
08:30 – 09:151 pamoka
09:25 – 10:10 2 pamoka
10:20 – 11:05 3 pamoka
11:05 – 11:25 Ilgoji pertrauka (I)
11:25 – 12:10 4 pamoka
12:10 – 12:40 Ilgoji pertrauka (II)
12:40 – 13:25 5 pamoka
13:35 – 14:20 6 pamoka
14:30 – 15:15 7 pamoka
15:25 – 16:108 pamoka: karybos užsiėmimai, būreliai.
16:20 – 17:05 9 pamoka: karybos užsiėmimai, būreliai.
17:15 – 18:0010 pamoka: karybos užsiėmimai, būreliai.