Lazauskaitė Vilija
Psichologė

Mob. tel. num.: 8 614 61835
El. p.: vilija.lazauskaite@kadetulicejus.lt

Veikla su kadetais

1.1. Duomenų, reikalingų konsultuojamų mokinių psichologiniams sunkumams spręsti gavimas/rinkimas, analizė.
1.2.Individualus mokinių  konsultavimas pagal psichoemocines  ugdymo(si) problematikos indikacijas.

Bendradarbiavimas su kadetų šeimos nariais

2.1.Individualios konsultacijos tėvams/globėjams teikiant psichoemocinę paramą vaikų ugdymo(si) psichologiniams sunkumams spręsti.
2.3. Rekomendacijų tėvams/globėjams teikimas pagal poreikį ir indikacijas.

Bendravimas su Licėjaus pedagogais ir instruktoriais

3.1. Konsultacijos ir pagalba mokytojams spendžiant mokinių ugdymo(si) psichologinius sunkumus.
3.2.Rekomendacijų mokytojams teikimas mokinio asmenybės ir ugdymo(si) problemoms spręsti pagal poreikį ir indikacijas.
3.4. Veiklos probleminėms situacijoms spręsti planavimas.

Bendradarbiavimas su Licėjaus administracija

4.1. Veiklos planavimas ir plano derinimas.
4.2. Informavimas sprendžiant nuotolinės pagalbos teikimo, ugdymo(si) ir kitas problemas.

Profesijos ir karjeros psichoedukacija

5.1. Informacijos, konsultacijų profesijos pasirinkimo klausimais teikimas.
5.2. Pagalba teikiant informaciją individualiai įsivertinant gebėjimus ir polinkius profesinei veiklai.

Dalyvavimas mokinio priėmimo į Licėjų komisijos veikloje

6.1. Pretendento mokymosi Kadetų licėjuje kompleksinis vertinimas nuotoliniu būdu.
6.2.Dalyvavimas priimant sprendimą dėl pretendento mokymosi Kadetų licėjuje.

Veikla darbo grupėse ir komisijoje

8.1. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje.
8.2. Nuotolinis dalyvavimas ugdymo įstaigų psichologų psichologinio konsultavimo atvejų aptarimo grupės veikloje.
8.3. Dalyvavimas ugdymo įstaigų psichologų grupės metodinėje veikloje nuotoliniu būdu.

Bendradarbiavimas su išorės pagalbos tiekėjais

9.1. Nuotolinis bendradarbiavimas su KPPT, VšĮ Šeimos santykių institutu, VšĮ Dainavos poliklinikos Jaunimo centro specialistais, Psichologinės paramos ir konsultavimo centru bei kitomis institucijomis pagal poreikį ir indikacijas

Metodinė psichoedukacija

10.1. Metodinės – informacinės medžiagos parengimas, įgyvendinant licėjaus bendruomenei aktualias psichoedukacines priemones, teikimas nuotoliniu būdu.

Tikslinga savišvieta ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas

11.1. Nuotolinis dalyvavimas profesinės kvalifikacijos tobulinime.

Informacija atnaujinta: 2021 01 13