Dokumentai, kuriuos turi pateikti į Kadetų licėjų priimami asmenys

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis Kadetų licėjuje, mokinių priėmimo komisijai pateikia:
1.   už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų, nuo 14 iki 18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų raštišką sutikimą;
2.  pageidaujančio mokytis asmens gimimo liudijimo kopiją;
3.  pageidaujančio mokytis asmens mokymosi pasiekimų įvertinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą:
3.1. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė), priimami asmenys, baigę pradinio ugdymo programą ir pateikę pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.
3.2. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį  priimami asmenys, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir pateikę mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai.
3.3. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
3.4. Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą Kadetų licėjuje, pateikia tik prašymą.
4.  pažymą apie mokinio sveikatą:
4.1.  Į Kadetų licėjų priimami mokiniai, galintys be apribojimų dalyvauti Kadetų licėjaus vykdomoje veikloje, įskaitant kūno kultūros ugdymą.
5. tėvų sutikimą dėl pageidaujančio mokytis asmens dalyvavimo karybos, sportiniuose užsiėmimuose;
6. tėvų sutikimą dėl pageidaujančio mokytis asmens dalyvavimo stovykloje;
7. pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens nuolatinę gyvenamąją vietą;
8. pageidaujančio mokytis asmens 3 foto nuotraukas.
Priimant mokytis, su pageidaujančiu mokytis Kadetų licėjuje mokiniu, dalyvaujant tėvams (globėjams), vykdomas motyvacinis pokalbis.
Registruotis motyvaciniam pokalbiui galima turint tris pagrindinius dokumentus: pažymą apie mokinio sveikatą, charakteristiką ir mokymosi pasiekimų pažymą (trimestro ar pusmečio vertinimus).

Informacija atnaujinta: 20019 02 28