Lietuvos Respublikos konstitucija
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Aprūpinimas mokymosi priemonėmis dokumentai
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nauja redakcija (2015-07-10 m). Valstybinė švietimo strategija 2013-2020 m.
Bendrosios ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas aprašas ir pakeitimai
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Ugdymo programos
Bendrieji sveikatos reikalavimai
Gerosios mokyklos koncepcija
Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

informacija atnaujinta: 2019 05 14