Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas
Uniformos dėvėjimo ir išvaizdos reikalavimų tvarkos aprašas
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo aprašas
Reprezentacinių išlaidų naudojimo tvarkos aprašas
Prasižengimų aprašas
Lankomumo tvarkos aprašas
Pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
Kadetų išleidimo aprašas
Saviruošos paslaugos teikimas
Socialinių kompetencijų ugdymas
Mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių planas
Neformaliojo ugdymo švietimo planas
Ugdymo karjerai planas
Sveikatas ir lytiškumas
Psichologinė pagalba
Smurto patyčių prevencija
Mobiliųjų telefonų naudojimas
Bendradarbiavimas su tėvais
Kultūrinė pažintinė veikla
Mokinių elgesio ir uniformos dėvėjimo aprašas
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas
Dalyko ar kurso keitimo tvarkos aprašas
Krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas
Individualus mokinio planas
Ilgalaikio plano forma
Pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas priedas
Dėl atleidimo nuo pamokų tvarkos aprašas
Prašymas atleisti nuo pamokų
Tėvų prašymas atleisti nuo pamokų
Atsiskaitymo tvarkaraštis
Laikinųjų grupių sudarymas
Projektinio darbo rengimo tvarkos aprašas
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
Adaptacinio laikotarpio tvarkos aprašas
Dėl siūlomų pasirinkti dalykų modulių
Pažintinė kultūrinė veikla
Bendri kalbos reikalavimai
Metodinės grupės ataskaitos forma
Klasės vadovo veiklos plano forma
Modulio plano forma
Dėl Savu keliu temų tvirtinimo
Savu keliu

Informacija atnaujinta: 2023-03-07