Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Mob. 8 652 90 306
El. p.: alvidas.bakutis@kadetulicejus.lt
Kabinetas: 103
Darbo laikas: I-IV nuo 07.30 iki 16.30, V nuo 07.30 iki 15.15
Pietų laikas: I-V nuo 12.00 iki 12.45
Interesantų priėmimas:
I, III, V nuo 10.00 iki 11.00, II nuo 15.30 iki 16.15

Funkcijos:
– vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su ugdymo įstaigų veikla, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų švietimo institucijų nutarimais, potvarkiais bei įsakymais, šios licėjaus nuostatais, direktoriaus įsakymais įsakymais ir šiuo pareigybės aprašu;
– vesti licėjaus turto (medžiagų, mažaverčio, gamybinio ir ūkinio inventoriaus, kompiuterinės technikos ir ryšio priemonių, kito ilgalaikio turto) apskaitą, vykdyti metinę inventorizaciją; nusidėvėjusio turto nurašymą laiku, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų; patikėjimo teise valdomo turto tinkamą apskaitą, perduoto patikėjimo teise valdyti turto tinkamą įregistravimą Nekilnojamo turto registre; turto apskaitą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ir kitų neteisėtų veikų; valstybės ir savivaldybės turto efektyvų, ekonomišką, rezultatyvų, skaidrų ir pagal paskirtį naudojimą;
– vykdyti priešgaisrinės, civilinės saugos priežiūrą licėjuje bei dokumentų rengimą;
– vykdyti pastato būsenos stebėseną, vėdinimo sistemos priežiūros stebėseną, elektros ūkio priežiūros stebėseną;
– organizuoti patalpų nuomą laisvu nuo patalpų naudojimo pagal tiesioginę paskirtį, laiku bei su nuoma susijusių dokumentų tvarkymą. – vaduoti licėjaus direktorių kasmetinių atostogų, komandiruočių metu;
– tinkamai tvarkyti ir saugoti jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoti archyvui;
– kontroliuoti techninio personalo darbo apimtį, kokybę, laiką, krūvį;
– aprūpinti techninį personalą reikiamais saugiais darbo įrankiais, priemonėmis;
– supažindinti darbuotojus su įvadinės saugos ir sveikatos, saugos ir sveikatos darbo;
– vietose, priešgaisrinės saugos instrukcijomis pagal pareigybę ir atliekamą darbą, rengti saugos ir sveikatos būklės pasą, pildyti jį, teikti tikslinimą ir duomenų teisingumą;
– organizuoti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencinių priemonių įgyvendinimą;
– teikti kiekvieną dieną direktoriaus pavaduotojai, tvarkančiai tabelį techninio personalo faktiškai dirbtų valandų suvestinę ir žinias apie neatvykimą į darbą;
– užtikrinti švarą ir saugumą licėjuje ir jos teritorijoje, sanitariją ir higieną pastate;
– organizuoti licėjaus turto apsaugą, budėjimą per visą parą;
– išklausyti ir žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus, laikytis vidaus tvarkos taisyklių.