Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita

Vizito laikas – 2018 m. balandžio 23–27 d.
Vizito tikslas – mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje iš viso stebėtos 115 pamokų ir neformaliojo švietimo veiklų. Vizito metu gilintasi į mokinių ir mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų ir personalo darbą, mokiniai stebėti klasėse, koridoriuose. Kalbėtasi su Licėjaus tarybos atstovais, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupe, Metodinės tarybos ir Vaiko gerovės komisijos nariais ir mokinių atstovais. Bendrauta su licėjaus laikinąja direktore, pavaduotojomis, mokytojais, pedagoginės pagalbos specialistais ir aptarnaujančiu personalu. Išanalizuoti mokyklos veiklos,
mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimo dokumentai. Išvadų pagrindimui naudotasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) ir Nacionalinio egzaminų centro (NEC) pateikta informacija bei Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) skelbiamais mokyklos 2017–2018 m. m. duomenimis.

Stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos aspektai ir jų vertinimas.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Asmenybės socialumas (1.1.1. – 2 lygis, išskirtas aspektas – 3 lygis).
2. Mokinio pasiekimų asmeniškumas (1.2.1. – 2 lygis, išskirtas aspektas – 3 lygis).
3. Mokinių poreikių pažinimas (2.1.3. – 3 lygis).
4. Pagalba mokiniui (2.1.3. – 3 lygis).
5. Mokymosi įprasminimas (2.2.1. – 3 lygis).
6. Ugdymo(si) integralumas(2.2.2. – 2 lygis, išskirtas aspektas – 3 lygis).
7. Veiklos, įvykiai ir nuotykiai (2.3.2. – 3 lygis).
8. Edukacinės išvykos(3.2.1. – 2 lygis, išskirtas aspektas – 3 lygis).
9. Mokyklos tinklaveika(4.2.3. – 3 lygis).
10. Pozityvus profesionalumas (4.3.1. – 3 lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas (2.2.2. – 2 lygis).
2. Vertinimo įvairovė pamokose (2.4.1. – 2 lygis).
3. Įrangos ir priemonių šiuolaikiškumas (3.1.1. – 2 lygis).
4. Sprendimų pagrįstumas (4.1.1. – 2 lygis).
5. Bendradarbiavimo kultūra (4.2.1. – 2 lygis).

Informacija atnaujinta: 2019 02 04